Художествена самодейност

ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

Целта на тази дейност е да съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на Старцево.

 Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да съхраним и предадем

живото нематериално културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни

. Да утвърди присъствието на фолклорното, танцово, словесно и музикално – песенно изкуство в

съвременния живот и да предоставя възможност на колективите за обществено признание.

Насърчаване приемствеността на младото поколение.

През годините читалището се е утвърдило като активен участник в съхранението и популяризирането на българското нематериално културно наследство. В съвременните условия то продължава да осъществява активен диалог, да участва в процеса на издирването на характерните за населеното място

обичаи, песни, танци, занаяти, да насърчава практикуването и предаването им към следващите поколения. То е и един от основните организатори на местни празнични събития, в които присъства

многообразието на традицията и се осъществява живата връзка на поколения и родове, с миналото ибъдещето на общността.

Чрез самодейни групи читалището подпомага не само запазването и препредаването на това наследство, но и стимулира интегрирането ни в европейския и световен културен обмен. Участията им в

различни по характер и мащаби фестивали, събори и концерти засилват интереса не само към фолклора, но и към страната, региона и самото Старцево.

Състави към читалището

  • Смесена група за автентичен фолклор с ръководител Младен Чаушев
  •  Детска школа по народно пеене с ръководител Сийка Кокошарова
  • Мъжка група за автентичен фолклор с р-л Илко Кантарджиев